كەریم قوبادی
كەریم قوبادی
%0

تۆمارکردن

2004/05/31

بەشداری

427

2003/12/16

بۆ Kurdit.net

و: بۆ Kurdit.net ...

2003/12/16

ویبلاگی من

و: ویبلاگی من ...

2003/12/14

بۆ Kurdit.net

و: بۆ Kurdit.net ...

2003/12/14

سەدام دەگیر كرا!!!!

و: سەدام دەگیر كرا!!!! ...

2003/12/14

مژده

و: مژده ...

2003/12/13

Photoshop

و: Photoshop ...

2003/12/13

Photoshop

و: Photoshop ...

2003/12/13

Prsiyar پرسییار

و: Prsiyar پرسییار ...

2003/12/12

چەند لینكێكی بەسوود

و: چەند لینكێكی بەسوود ...

2003/12/12

فۆنتەكانی یونیكۆد بە شێوەی 3D

و: فۆنتەكانی یونیكۆد بە شێوەی 3D ...

2003/12/12

سامان لە دایكت بپرسە

و: سامان لە دایكت بپرسە ...

2003/12/12

فۆنتەكانی یونیكۆد بە شێوەی 3D

و: فۆنتەكانی یونیكۆد بە شێوەی 3D ...

2003/12/11

quran

و: quran ...

2003/12/11

ره سم

و: ره سم ...

پەڕەکان