دیاكۆ
دیاكۆ
%0

تۆمارکردن

2005/12/04

بەشداری

26

2006/10/16

ئەلفابێتی ئیسلامی؟؟!

Re: ئەلفابێتی ئیسلامی؟؟! ...

2006/10/14

بێگومانم که جوابەکەی ئەزانی

Re: بێگومانم که جوابەکەی ئەزانی ...

2006/09/07

مانای کازیوە چییە

Re: مانای کازیوە چییە ...

2006/09/07

مانای کازیوە چییە

Re: مانای کازیوە چییە ...

2006/09/03

مانای کازیوە چییە

Re: مانای کازیوە چییە ...

2006/08/30

چەقالە

Re: چەقالە ...

2006/08/23

پالارامۆ واته چی؟

Re: پالارامۆ واته چی؟ ...

2006/07/31

زاراوەی Quarantine مانای چییە بە کوردی؟

Re: زاراوەی Quarantine مانای چییە بە کوردی؟ ...

2006/07/01

بێژە

Re: بێژە ...

2006/07/01

guaranty بە کوردی؟

Re: guaranty بە کوردی؟ ...

پەڕەکان