تۆ لێرەیت

ماڵەوە سه‌‌کۆ پرسیار و وەڵام

بۆ Kurdit.net

Bardaqani

Bardaqani

بڵاوکراوەتەوە

2003/12/13

دۆخی بوچوون

داخراوە

ئەم گلەییەم بەرچاوكەت كه گوایه خەڵكی تر پرۆگرامی ئەمان بەكاردێنن:
http://kurdit.net/prem.it/default.asp

دەتوانن ئەو كەسانه به ئیمێل ئاگاداربكەنەوه. ئەی دەزانی نووسین به كوردی لەناو html لێره kurditgroup بۆ یەكەم جار هاته كایەوە:

0x0020, 0x0021, 0x0022, 0x0023, 0x0024, 0x0025, 0x0026, 0x0027,
0x0029, 0x0028, 0x002A, 0x002B, 0x060c, 0x002D, 0x002E, 0x061F,
0x0030, 0x0031, 0x0032, 0x0033, 0x0034, 0x0035, 0x0036, 0x0037,
0x0038, 0x0039, 0x003A, 0x061b, 0x003c, 0x003D, 0x003e, 0x061F,
0x0040, 0x200c, 0x200C, 0x0686, 0x200c, 0x06cc, 0x06a4, 0x063a,
0x200c, 0x062d, 0x06af, 0x06a9, 0x06b5, 0x0640, 0x200c, 0x0648,
0x06c6, 0x200c, 0x0695, 0x0634, 0x200c, 0x200c, 0x06c6, 0x200c,
0x0686, 0x06ce, 0x0698, 0x005d, 0x005c, 0x005b, 0x005e, 0x0640,
0x20ac, 0x0627, 0x0628, 0x062c, 0x062f, 0x06ce, 0x0641, 0x06af,
0x0647, 0x0639, 0x0698, 0x0643, 0x0644, 0x0645, 0x0646, 0x06C6,
0x067e, 0x0642, 0x0631, 0x0633, 0x062a, 0x0626, 0x06a4, 0x0648,
0x062e, 0x06cc, 0x0632, 0x200c, 0x007C, 0x200c, 0x007E

له دەیان شوێن بەكاردێت، كەس ناڵێ ماڵیشتان ئاوا. بەهەر حاڵ خۆشحاڵین كه خەڵك پێی دەنووسن، ئێمەش هیوادارین وێبماستەری كورد وشیارتربێت.